WYNIKI KONKURSU
Listy finalistów dostępne są w katalogach zasoby dodatkowe: Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne. Dostęp do plików po uprzednim zalogowaniu się.Konkurs dla uczestników projektu
,,Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych”
 
Regulamin konkursu
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz klas I gimnazjum uczestniczących w projekcie realizowanym przez wydawnictwo Nowa Era ,,Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych”
 
2. Celem konkursu jest
 • rozwijanie zainteresowań fizyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą  i  umiejętnościami z fizyki, 
 • popularyzacja nowoczesnych technologii w edukacji,
 • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów oraz wzrost motywacji do kontynuowania nauki w zakresie przedmiotów ścisłych.
3. Konkurs odbywa się w czterech etapach
 • trzy etapy konkursu są prowadzone z użyciem elektronicznych (cyfrowych) narzędzi dydaktycznych
 • etapy konkursu są prowadzone na dwóch poziomach  – podstawowym i zaawansowanym
 • zestawy zadań konkursowych są przekazywane nauczycielom drogą elektroniczną
 • zestawy zadań są rozwiązywane przez uczniów metodą online, a wyniki zapisane w postaci raportów PDF oraz tabel wyników sporządzanych przez nauczycieli dla swoich uczniów.
4. Zakres materiału nauczania objętego konkursem
 • poziom podstawowy obejmuje wymagania Podstawy Programowej dla danego etapu nauczania
 • poziom rozszerzony obejmuje wymagania Podstawy Programowej dla danego etapu nauczania oraz treści zaproponowane nauczycielom przez organizatora, rozszerzające Podstawę Programową.
5. Zasady udziału w konkursie finałowym
Uczniowie I klasy gimnazjum
 • Spośród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie na danym poziomie zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony) do konkursu finałowego zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów, w kolejności najwyższych uzyskanych średnich z trzech testów wiedzy opracowanych przez realizatorów projektu, a rozwiązywanych przez uczestników projektu w okresie od listopada 2014 r. do maja 2015 r. Jednocześnie, nie może to być więcej niż trzech uczniów, którzy pracowali pod kierunkiem tego samego nauczyciela na danym poziomie zaawansowania, chyba, że kolejni uczniowie uzyskali tak sam wynik jak trzeci z uczniów z najwyższą uzyskaną średnią.
 
Uczniowie I klasy szkoły ponadgimnazjalnej
 • Spośród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie na danym poziomie zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony) do konkursu finałowego zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów, w kolejności najwyższych uzyskanych średnich z trzech testów wiedzy opracowanych przez realizatorów projektu, a rozwiązywanych przez uczestników projektu w okresie od listopada 2014 r. do maja 2015 r. Jednocześnie, nie może to być więcej niż trzech uczniów, którzy pracowali pod kierunkiem tego samego nauczyciela na danym poziomie zaawansowania, chyba, że kolejni uczniowie uzyskali tak sam wynik, jak trzeci z uczniów z najwyższą uzyskaną średnią.
 
Łącznie w konkursie finałowym weźmie udział 80 uczniów.
 • Lista uczniów zakwalifikowanych do konkursu finałowego zostanie przez organizatora konkursu ogłoszona na Portalu Nauk Fizycznych do dnia  15 czerwca 2015 r.
 • Szczegóły dotyczące organizacji finału zostaną przesłane do dyrektorów szkół i nauczycieli uczestniczących w projekcie, których uczniowie zakwalifikują się do konkursu finałowego.
 • Udział ucznia w finale konkursu potwierdza drogą elektroniczną dyrektor szkoły do dnia 17 czerwca 2015 r. na adres e.bogusz@nowaera.pl
 
6. Konkurs finałowy odbędzie się 20 czerwca 2015 r. w Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej (dokładny adres zostanie przekazany do dyrektorów szkół uczniów zakwalifikowanych do finału)
 
 • Finalista konkursu przyjeżdża z opiekunem (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny)
 • Tożsamość finalisty konkursu potwierdzana jest aktualną Legitymacją Szkolną
 • Organizator konkursu zapewnia finalistom i ich opiekunom obiad, kawę, herbatę oraz zwrot kosztów podróży, na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 120 zł. w  jedną stronę. Zwrot nastąpi po otrzymaniu kompletu dokumentów potwierdzających wysokość wydatku.
7. Przebieg finału konkursu
 
Podczas konkursu finałowego uczestnicy rozwiązują zadania na przygotowanych przez organizatora Arkuszach Zadań zawierających
 • zadania zamknięte (zadania wyboru, zadania z luką, zadania  prawda - fałsz)
 • zadania otwarte
 • odpowiedzi uczestnik zapisuje w miejscach wskazanych na arkuszu i przenosi na Kartę Odpowiedzi dołączoną do Arkusza Zadań
 
Instrukcja dla uczestnika konkursu
 • zajmuje wskazane przez organizatora miejsce
 • otrzymuje Arkusz Zadań wraz z Kartą Odpowiedzi i koduje go zgodnie z instrukcją Komisji Konkursowej
 • konkurs rozpoczyna się po zakończeniu czynności organizacyjnych
 • czas trwania konkursu – 45 minut
 • czas rozpoczęcia i zakończenia konkursu zostanie zapisany w widocznym miejscu
 • Komisja Konkursowa po upływie czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań odbiera od uczestników wypełnione Arkusze Zadań wraz z Kartami Odpowiedzi
 • uczeń, który zakończy rozwiązywanie zadań przez upływem przewidzianego regulaminem czasu może zgłosić gotowość opuszczenia sali przez podniesienie ręki.
 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą
 
Pan dr Rober Rynio - członek komisji - pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej
Pani Elżbieta Wójtowicz - członek komisji – nadzór merytoryczny
Pani Marzanna Garmulewicz – członek komisji – nadzór merytoryczny
 
8. Ogłoszenie wyników finału konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2015 r.
Uczniowie I klasy gimnazjum
 • Spośród finalistów wyłonionych zostanie po 3 laureatów na każdym poziomie  zaawansowania
Uczniowie I klasy szkoły ponadgimnazjalnej
 •  Spośród finalistów wyłonionych zostanie po 3 laureatów na każdym poziomie zaawansowania
9. Wyniki finału podane przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.